moskee

Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van haar leden, te weten verenigingen en stichtingen, die zich sterk maken voor de Marokkaanse moskeeën in Nederland daaronder begrepen het versterken van de positie van moskeeën in Nederland, het leveren van een bijdrage aan de emancipatie en integratie van Marokkanen in Nederland en het beleven van de Marokkaanse Cultuur, in de ruimste betekenis, waarbij geen onderscheid gemaakt mag worden in huidskleur, religie en ras.

RMMN streeft er naar opheffing van de maatschappelijke achterstandspositie van de Marokkaanse migranten in de Nederlandse samenleving.

Voor het realiseren van de doelstellingen is het creëren van een goede samenwerking tussen alle belanghebbenden een vereiste. In het te voeren overleg heeft RMMN een brugfunctie tussen aan de ene zijde de Marokkaanse moskeeën organisaties en aan de andere zijde de autochtone- en overheidsinstellingen. Voor het slagen van het overleg is de eensgezindheid en eenheid van het achterban de belangrijkste voorwaarde.

 

Wie is RMMN?

Geschiedenis
In begin 2005 zijn enkele moskee besturen gestart met een reeks van vergaderingen met verschillende Marokkaanse provinciale  koepel organisaties. Op november 2006 is in een landelijke congres de formele oprichting van RMMN (voluit Raad van Marokkaanse Moskeen in Nederland) bekend gemaakt. RMMN is een organisatie van Marokkaanse Moskee verenigingen en stichtingen in Nederland. In aanwezigheid van deze stichtingen en verenigingen is in een bijeenkomst het bestuur van RMMN bekend gemaakt.

Vrijwel het overgrote deel van de Marokkaanse moskeeorganisaties in Nederland hebben een aansluiting onder een koepelorganisatie. Door als organisatie lid te worden van zo’n koepelorganisatie streven vele organisaties het belangen van hun achterban beter te behartigen en zich sterker te maken voor de problemen en de belangen. In de veranderende samenleving als gevolg van nieuwe ontwikkelingen wordt het achterstand van de Marokkaanse gemeenschap op sociaal-maatschappelijke vlak steeds groter en blijft de verwachte integratie uit.

Structuur en werkwijze van RMMN
RMMN is een vereniging van Marokkaanse Moskee organisaties in Nederland. De voorzitters van de lidorganisaties zijn de vertegenwoordigers in de algemene ledenvergaderingen van RMMN die maandelijks worden gehouden. Uit de algemene ledenvergadering is een bestuur gekozen die tevens als dagelijks bestuur optreedt. Het bestuur van de federatie wordt voor een jaar gekozen uit de algemene ledenvergadering.

Na de verkiezing van de voorzitter en het bestuur wordt deze in een landelijk congres bekendgemaakt aan de achterban van de lidorganisaties. Hiervoor wordt eens in de jaar een ruimte gehuurd waar de gekozen bestuur aan ieder plechtig benoemd en bekend wordt gemaakt. Aan deze benoeming gaat de lezing van de activiteiten en het verslag van de voorgaande vooraf.
Door het bestuur worden aan de vertegenwoordigers van de overheid en de politieke partijen de problemen van de Marokkaanse Moskeeën gemeenschap in Nederland en de problemen die zich in het afgelopen jaar ontwikkeld hebben en aandacht behoeven kenbaar gemaakt.

Draagvlak
In de oprichtingsfase hebben een aantal Marokkaanse Moskee organisaties deelgenomen aan de oprichting van RMMN. Kort na de formele oprichting groeide het aantal organisaties die lid werden uit. Alle lidorganisaties van RMMN zijn in het bezit van een notaris gepasseerde oprichtingsakte en hierdoor volwaardige leden. De leden bestaan uit zowel moskeeën, als jongeren en vrouwenorganisaties. Op dit moment breidt de draagvlak van de RMMN uit over heel Nederland.

Naast het jaarlijkse eerder aangekondigd congres organiseert de RMMN conferenties voor het achterban waarin problemen van de Marokkaanse Moskeeën Gemeenschap besproken worden. Andere activiteiten van RMMN ten behoeve van de lidorganisaties zijn de kampen gepaard gaande met kadertraining.

Politieke Betrokkenheid
RMMN is een politiek neutrale organisatie. Dit wil zeggen dat de Raad als organisatie niet een politieke verlengde is van een politieke partij in Marokko of in Nederland. De Raad zal noch heden noch in de toekomst de politieke ideeën van een politieke partijen verkondigen. Voor een goede functioneren van RMMN als één geheel is het de eerste voorwaarde dat de Raad als organisatie geen verlengde wordt van een of andere politieke groep of partij, noch in Marokko, noch in Nederland.