RMMN hecht grote belang aan de integratie van de moskee bezoekers in Nederland. Voor integratie van minderheden zijn naast oplossingen op sociaal-economisch terrein ook acceptatie van minderheden als gelijkwaardige burgers en aanvaarding van hun culturele en politieke plaats in de nieuwe samenleving noodzakelijk. De acceptatie en tolerantie moet niet alleen van de kant van de Nederlandse samenleving komen maar ook van de kant van de minderheden.

Voor de integratie van de minderheden in Nederlandse samenleving is het van zeer groot belang dat de stappen tot een multiculturele samenleving van beide kanten moeten komen.

Om tot een samenleving te komen die de minderheden als een aanwinst voor de Nederlandse samenleving ziet is het noodzakelijk dat de krachten in de samenleving die zich afzetten tegen de minderheden en ze als ongelijkwaardig beschouwen geen kans krijgen. De regel dat discriminatie en racisme, in welke vorm dan ook, niet kan en mag, moet stevig verankerd blijven en maatschappelijke betekenis hebben.

RMMN onderschrijft het belang van een goede samenwerking tussen de aangesloten zelforganisaties en de buurt met al zijn voorzieningen en buurtinstellingen. Voor de integratie van de Marokkaanse moskee migranten is van zeer groot belang dat de accommodaties van zelforganisaties toegankelijker worden voor de autochtone bevolking. De zelforganisaties die de integratie en participatie doelstelling van RMMN onderschrijven, dienen ook de activiteiten te ondernemen die deze doelstellingen ten goede komen.

Anderzijds moet de nut en belang van de zelforganisaties door alle partijen erkent worden en zodanig in deze nuttigheid worden ondersteund door de plaatselijke overheden en instellingen. Naargelang het beleid van de plaatselijke overheid is het mogelijk dat er enige eisen van de zelforganisatie gesteld kunnen worden, echter de identiteit van de zelforganisatie moet door de algemene instellingen en de plaatselijke overheid wel geaccepteerd en gegarandeerd worden.

De Nederlandse samenleving dient respect te tonen voor de normen en waarden die bij allochtonen aanwezig zijn, mits deze niet tegenstrijdig zijn met de algemeen geldende wettelijke bepalingen. Alleen op deze wijze kan Nederland zich ontplooien tot een multi-culturele samenleving.

Om wederzijds begrip, tolerantie te vergroten en uiteindelijk de integratie van de Marokkaanse moskee organisaties in Nederland te verbeteren is sinds de oprichting van RMMN in dit kader vele goede activiteiten ondernomen.

Deze zijn bijvoorbeeld:

Voorlichting- en discussiebijeenkomsten waarin de onderdelen van Islamitische gewoonten openlijk worden besproken.

Om de voorlichting over de Moskee en de Islam te verbeteren en de vooroordelen weg te vegen heeft RMMN besloten om de moskeeën open te stellen voor rondleidingen van groepen. Tot op heden zijn vele rondleidingen georganiseerd in de moskeeën van RMMN.

Om de belangen van de Marokkaanse moskee organisaties in Nederland te behartigen en een goede wederzijds begrip tot stand te laten komen zal de RMMN dan ook in de komende jaren op zowel landelijk als op ieder ander niveau pleiten voor de voortzetting van de zelfde beleid.